An diesem Feiertag muss das Taizégebet leider ausfallen. 🙁